Image

Vytváranie a správa užívateľov

Na Slovensku nie je ešte zvykom, aby každý člen rodiny vlastnil svoj počítač. Využívanie počítača viacerými užívateľmi však môže priniesť niekoľko problémov – najmä so súkromím a personalizáciou.

Avšak tento problém je jednoducho riešiteľný – vytvorte si viacerých užívateľov…

Článok bol pôvodne publikovaný v PC_Space č. 05/2006.


TIP: Opisované možnosti správy užívateľov sú dostupné iba pre majiteľov operačných systémov Windows XP Professional, ktoré – ako máte možnosť vidieť – sú určené pre profesionálnu prácu najmä tam, kde má k počítaču prístup viacero užívateľov. Pre majiteľov operačných systémov Windows XP Home je k dispozícii na správu užívateľov oklieštený nástroj Start > Nastavení > Ovládací panely >Uživatelské účty. Samozrejme pri správe užívateľov musíte byť prihlásený cez účet administrátora.

Stlačte pravým tlačidlom myši na Tento počítač a z ponúkaného menu vyberte Spravovat. Pri vytváraní nového užívateľa vás bude zaujímať položka Místní užívatelé a skupiny. V nej sa nachádzajú dve možnosti a to Užívatelé a Skupiny (obr. 1). Prvá možnosť slúži na vytváranie a nastavovanie užívateľov, druhá slúži na ich zaraďovanie do jednotlivých skupín, a tým prideľovanie rôznych oprávnení prístupu na počítač užívateľom. Nového užívateľa vytvoríte po kliknutí pravým tlačidlom na možnosť Užívatelé a vyberiete Nový uživatel. Otvorí sa konfiguračné okno pre definovanie nového užívateľa.

Image

Uživatelské jméno (obr. 2) je parameter, ktorý definuje pod akým menom sa bude užívateľ do systému prihlasovať (povinnýparameter). Jméno a příjmení udáva meno a priezvisko užívateľa, pod akým sa bude v zozname užívateľov zobrazovať (nepovinnýparameter). Popis slúži na detailnejší popis daného užívateľa. Používa sa v prípade, že užívateľov máte vytvorených viac a pomáha správcovi orientovať sa v nich (nepovinný parameter). Ďalej nasleduje Heslo a Potvrzení hesla, ktoré slúžia na zadefinovanie hesla pre daného užívateľa. Pri štandardnej konfigurácii Windows heslo nemusíte zadávať, ale z bezpečnostných dôvodov vám heslo odporúčame zadať amalo by obsahovať veľké a malé písmená, čísla, prípadne neštandardné znaky (napríklad

* – / & %).

Image


TIP: Ďalej môžete nastaviť niektoré ďalšie vlastnosti pre vytváraného užívateľa a to Při dalším přihlásení musí užívatel změnit heslo. Tento parameter zabezpečí, že keď sa užívateľ prihlási, systém ho prinúti zmeniť si heslo. Používa sa na zmenu hesla, aby správca nevedel heslo užívateľa. Po zmene hesla správca nepozná heslo daného užívateľa, a ak ho príslušný užívateľ zabudne, môže mu ho správca iba zmeniť. Parametrom Uživatel nemůže zmenit heslo zabránite užívateľov zmeniť si heslo a nebude mať právo ho meniť, pokiaľ túto voľbu nezrušíte. Každé heslo môže mať svoju životnosť, napríklad mesiac, dva a pod.,potom systém núti užívateľa heslo si zmeniť. O tom, aby platnosť hesla nevypršala hovorí parameter Heslo je platné stále. Posledný parameter Účet je zablokován prezrádza, že daný užívateľ je momentálne neaktívny (je vytvorený) a pod daným účtom sa nie je možné momentálne prihlasovať. Používa sa v prípade, keď treba niektorému užívateľovi z nejakého dôvodu dočasne zakázať prístup.

Po kliknutí na tlačidlo Vytvořit je daný užívateľ vytvorený a štandardne je pridaný do skupiny užívateľov s bežnými právami na počítači (Users). Ak sa teraz pozriete do možnosti Užívatelé uvidíte, že tam pribudol užívateľ, ktorého ste práve vytvorili. Ak na neho kliknete pravým tlačidlom, môžete mu meniť heslo – Nastavit heslo. Ak vyberiete Vlastnosti, môžete dodatočne upravovať parametre, ktoré sme si už opísali a navyše pribudli ďalšie. V položke Obecné pribudol navyše parameter Účet je uzamčen, ktorý prezrádza, že účet je zamknutý (nie zablokovaný). Tento jav môže nastať pri určitej konfigurácii operačného systému, keď je nastavené, že účet sa môže uzamknúť po nesprávnom zadaní hesla (alebo troch pokusoch a podobne. Pri uzamknutí sa parameter aktivuje, a ak chcete účet odomknúť, práve tu musí správca uviesť účet opäť do prevádzky. Je možné aj premenovať prihlasovacie meno užívateľa, pod akým sa užívateľ prihlasuje do systému. Napríklad ak je prihlasovacie meno priezvisko užívateľa a po zmene priezviska sa požaduje aj zmena prihlasovacieho mena. Pravé tlačidlo myši na príslušného užívateľa a vybrať možnosť Přejmenovat. Pri zmene prihlasovacieho mena nedochádza k zmene tzv. SID, a tak sa systému javí užívateľ ako ten istý.

Image

Záložka Je členem hovorí o tom členom akej skupiny užívateľ je a podľa toho získava oprávnenie pracovať na počítači. Posledná záložka Profil zrejme nenájde až také veľké uplatnenie na počítači, ktorý pracuje v pracovnej skupine (workgroup), ale slúži na definovanie profilu užívateľa. To znamená, že po nahlásení sa môže spustiť špecifický program (script), ktorý nastaví určité parametre pre daného užívateľa (napríklad mu namapuje pracovné adresáre), alebo mu pridelí jeho domovský adresár (obr. 3). Možnosť Skupiny slúži na definovanie nových skupín, alebo manažovanie členstva užívateľov v nich. Môžete vytvárať nové skupiny, ktoré môžu slúžiť napríklad pre vytvorenie prístupu užívateľov k jednotlivým adresárom. Pravé tlačidlo na Skupiny a vyberte Nová skupina. Tu definujete iba názov skupiny (povinné), popis (nepovinné) a členov, ktorých táto skupina má mať (nepovinné). Skupinu môžete premenovať podobne ako užívateľa (taktiež je zachovávaný SID). Ak vyberiete Vlastnosti, môžte upravovať kto je a nie je členom danej skupiny. Členom skupiny môže byť aj iná skupina.

Image

Ak pri definovaní člena skupiny chcete vidieť kompletný zoznam užívateľov a skupiny stlačte Upřesnit a Najít. Vylistuje sa vám kompletný zoznam (obr. 4). Aby ste mohli na počítači definovať oprávnenie prístupu k súborom, musíte si v nástroji Průzkumník Windows v položke Nástroje > Možnosti zložky vypnúť Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno). Ďalšie možnosti konfigurácie ako sa bude užívateľ v systéme správať môžete definovať ak spustíte nástroj Místní nastavení zabezpečení (Start > Nastavení > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Místní nastavení zabezpečení). Rozbaľte položku Zásady účtů a tu nájdete dve položky definujúce ďalšie správanie užívateľských účtov: Zásady hesla a Zásady uzamčení účtů. Tu je možné definovať akú minimálnu dĺžku musí mať heslo, jeho trvácnosť, či sú požiadavky na silné heslo, ak sa zadá nesprávne heslo po koľkých pokusoch sa má účet uzamknúť a podobne (obr. 5).

Image


TIP: Čo by vás mohlo ešte na záver zaujímať je zmena možností prihlasovanie užívateľov Start > Nastavení > Ovládací panely >Uživatelské účty > Změnit způsob přihlasovaní a odhlašovaní uživatelů. Na výber tu máte dve možnosti, a to Povolit rychlé přepínaní uživatelů, ktorý slúži na to, že je možné sa prihlásiť ako druhý užívateľ, pričom ten pôvodný sa nemusí odhlásiť. To znamená, že všetky bežiace aplikácie a programy stále bežia. Takáto možnosť je však náročnejšia na pamäťové prostriedky počítača. Druhá voľba Používať úvodní obrazovku hovorí o tom, že sa bude zobrazovať štandardné prihlasovacie meno, kde je potrebné zadať aj meno užívateľa a heslo. Nevyberáte si užívateľa pomocou ikoniek, ako je tomu po štandardnej inštalácii operačného systému Windows (obr. 6). Okrem toho je tu tiež možné spravovať užívateľov, možnosti sú však, pochopiteľne, oproti vyššie popísanému postupu limitované. V každom prípade aj tu máte možnosť vytvárať užívateľov (Vytvořit nový účet) alebo editovať a meniť vlastnosti (Změnit účet). Dobrou pomôckou a návodom ako vytvárať účty je popis, ktorý nájdete pod položkou Další informace. Tam sú ukryté vysvetlenia čo je to účet, aké sú typy účtov a čo to znamená prepínanie užívateľov.


Image

{moscomment}