Aký je IT kvocient obyvateľov Slovenska?

 

 

Celonárodný test IT FITNESS TEST 2012 preverí zručnosti Slovenska v IKT

 

Bratislava 15. februára 201

Na webovej stránke www.eskills.sk dnes odštartoval IT FITNESS TEST 2012, celonárodný on-line test IT znalostí obyvateľov Slovenskej republiky. Cieľom testovania, nad ktorým prevzali záštitu Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a Martin Bruncko, splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku, je zistiť úroveň základných vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku z používania informačno-komunikačných technológií. Test je určený predovšetkým mladým ľuďom, študentom stredných a vysokých škôl, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín. Prvými účastníkmi testu sa dnes stali populárni moderátori Fun rádia Marcel „Marcel“ Forgáč a Milan „Junior“ Zimnýkoval.

 

Testovanie potrvá jeden mesiac, do 15. marca 2012.

 „Testovanie sa uskutočňuje formou on-line testu, prostredníctvom ktorého si záujemcovia overia úroveň svojich IT zručností, pričom sa preveruje len základná úroveň znalostí z IT. Našou snahou je, aby sa do tohto procesu zapojila čo najväčšia skupina respondentov a aby sme tak získali relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku,“ upresňuje Juraj Sabaka, prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktorá projekt zastrešuje. „Počítačová gramotnosť je v súčasnosti dôležitou konkurenčnou výhodou na trhu práce,“ dodáva Juraj Sabaka.

Cieľom projektu je zistiť, ako a kde ľudia používajú digitálne technológie a na akej úrovni sú ich znalosti a zručnosti. Získané výsledky budú prezentované pred odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom inicializovať potrebné aktivity a zmeny, zamerané na zvýšenia IT zručnosti predovšetkým absolventov stredných a vysokých škôl.

IT FITNESS TEST 2012 zostavil tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v úzkej spolupráci s ITAS. Po krátkej registrácii nasledujú otázky o spôsobe používania a o najčastejších činnostiach vykonávaných na počítači a internete. Okrem teoretických otázok test preveruje aj praktické zručnosti s vyhľadávaním informácií na internete. Po zodpovedaní všetkých otázok bude test automaticky vyhodnotený a účastník testu sa okamžite dozvie, ako v ňom obstál.

Všetci otestovaní sa automaticky dostávajú do žrebovania o zaujímavé ceny od partnerov projektu. Zapojením sa do testovania IT FITNESS TEST 2012 môžu získať napríklad výkonný Ultrabook, alebo iPad. Okrem jednotlivcov budú ocenené aj najaktívnejšie a najúspešnejšie stredné a vysoké školy. Školy s najvyšším pomerom študentov zapojených do testovania k celkovému počtu študentov majú možnosť získať ďalšie dôležité technické vybavenie pre svoju triedu, či zaujímavé školenie. Detailné podmienky súťaže a informácie o výhrach možno nájsť na stránke www.eskills.sk/ceny .

Tí, ktorí absolvujú „IT FITNESS TEST“ majú možnosť urobiť si aj motivačné testy partnerov projektu a budú zaradení do žrebovaní o ďalšie ceny.

Testovanie trvá jeden mesiac, od 15. februára do 15. marca 2012, a je súčasťou rozsiahlej stratégie Európskej komisie – eSkills EU, ktorej partnerom na Slovensku je IT Asociácia Slovenska.

Vyvrcholením testovania a ďalších aktivít bude Európsky týždeň e-Skills 2012, ktorý je datovaný na posledný marcový týždeň. Všetky aktivity počas eSkills týždňa smerujú k skvalitneniu vzdelávania a zvýšeniu povedomia spoločnosti o informačných technológiách, ktoré sú už dnes každodennou súčasťou nášho pracovného aj súkromného života.

V rámci eSkills týždňa budú predstavené výsledky celonárodného testovania a taktiež výsledky národného kola súťaže Networking Academy Games 2012 (NAG 2012), ktorá je druhou hlavnou aktivitou e-Skills týždňa organizového na Slovensku. „NAG je dobre známa a populárna súťaž študentov sieťových akadémií. Umožňuje študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti v oblasti počítačových sietí. Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti. Súťaž sa realizuje v školskom a národnom kole, ktoré sa uskutoční počas eSkills týždňa,“ vysvetľuje doc. Ing. František Jakab, CSc., koordinátor Sieťového akademického programu Cisco na Slovensku, ktorý je jednou z najúspešnejších vzdelávacích iniciatív v oblasti nových foriem vzdelávania.

O projekte

IT FITNESS TEST 2012 spadá pod aktivity Európskeho týždňa e-Skills 2012 – rozsiahlej kampane na podporu IKT zručností v Európe. IT Asociácia Slovenska sa podieľa na projekte Európsky týždeň e-Skills 2012 ako člen združenia DIGITALEUROPE. Kontrakt na tento projekt získali opakovane DIGITALEUROPE a European Schoolnet od Európskej komisie
– Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel, ktoré odštartovalo túto kampaň
v rámci rozsiahlej stratégie eSkills EU.

Táto kampaň si za svoj cieľ kladie prispieť k zvýšeniu IKT zručností medzi profesionálmi, ale aj povzbudenie mladých ľudí pri výbere informačných a komunikačných technológií v štúdiu, či profesionálnej kariére. Ide teda o iniciatívu, ktorá by mala pomôcť členským krajinám motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých skoľ pre štúdium, čí pracú v oblasti informačných a komunikačných technológií a podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania IKT v každodennom živote aj profesionálnej praxi. Jej cieľom je aj reagovať na rastúci dopyt po vysoko-kvalifikovaných odborníkoch a užívateľoch v oblasti IKT, spĺňať rýchlo sa meniace požiadavky priemyslu a zabezpečiť počítačovú gramotnosť všetkých občanov v kontexte celoživotného vzdelávania, ktoré si vyžaduje mobilizáciu všetkých zúčastnených strán.