Bankomaty používajú najviac Poliaci

Spoločnosť MasterCard dokončila štúdiu o „súboji“ medzi používaním platobných kariet a hotovosti. Zvyky európskych spotrebiteľov pri platení a nakupovaní sú rôzne. Hotovosťou najčastejšie platia Taliani (75 % všetkých transakcií je v hotovosti). Poliaci najčastejšie vyberajú z bankomatov (priemerne 5,3 krát za mesiac) a realizujú najviac transakcií mesačne (priemerne 42 nákupov za mesiac). Švédi používajú hotovosť len pri 28 % svojich transakcií.

Praha, 21. júna 2010 – Spoločnosť MasterCard predstavila výsledky nezávislých prieskumov, ktoré zadala s cieľom odhaliť rôzne zvyky Európanov pri utrácaní peňazí. Hlavnou snahou bolo postihnúť vzťah spotrebiteľov k používaniu hotovosti a odkryť ich motiváciu pri rozhodovaní, akým spôsobom budú platiť pri bežných nákupoch. Súčasne bola medzi maloobchodníkmi uskutočnená tzv. mystery shopper štúdia, ktorá priniesla dôležité informácie o skúsenostiach európskych spotrebiteľov v predajných miestach.

„Považujem za zásadné, aby sme rozumeli, prečo spotrebitelia dávajú prednosť hotovosti. Hotovosť stojí každého Európana každoročne priemerne 130 EUR, avšak medzi spotrebiteľmi  pretrváva zakorenená predstava, že je zadarmo. Štyri pätiny maloobchodných transakcií stále prebiehajú v hotovosti,“ uviedol Luke Olbrich, vedúci úseku debetných kariet spoločnosti MasterCard Europe.

Podľa prieskumu vítajú európski spotrebitelia platobné karty. Rozširujúca sa akceptačná sieť a dôraz na bezpečnosť podporujú dôveru spotrebiteľov v platobné karty. Tieto dve podmienky sú stále považované za zásadné pri používaní kariet. Väčšina respondentov vnímala ako slabinu platobných kariet obmedzenú schopnosť platiť kartou malé čiastky. Ako kľúčovú požiadavku, ktorá by pomohla vyradiť z hry nákladnú hotovosť, uvádzajú potrebu rýchlych platieb.

Ako platia Európania?

Každá európska krajina, kde sa prieskum uskutočnil, ponúkla veľmi odlišné vzorce nakupovania a zvyky pri platení.

Prieskum frekvencie nakupovania ukázal, že európske národy sú v tejto kategórii veľmi nejednotné. Poliaci majú na konte najviac transakcií za mesiac – priemerne 42 (celkový európsky priemer je len 34 nákupov).  Viac ako polovica všetkých nákupov Poliakov (64 %) je nižšia ako 10 EUR.

Hotovosťou namiesto kartou najčastejšie platia Taliani (75 % všetkých transakcií platia v hotovosti), nasledovaní Nemcami a Poliakmi so 71 % a 68 %. Na druhom konci sú Holanďania a Švédi, ktorí hotovosť používajú pri menej ako polovici všetkých nákupov (44 % a 28 %).

Potreba mať drobné vo vrecku
Poliaci, ktorí najčastejšie nakupujú po malých čiastkach a radšej platia v hotovosti, u seba neradi nosia väčšie finančné čiastky (nosia u seba 16 až 26 EUR) a patria medzi najčastejších užívateľov bankomatov – priemerne 5,3 krát za mesiac. Na druhom konci európskeho rebríčku sú Nemci, ktorí potrebujú mať vo vrecku minimálne 91 EUR a každý mesiac navštívia bankomat priemerne trikrát (2,8).

Vplyv maloobchodníkov
Veľký vplyv na chovanie spotrebiteľov majú podľa štúdie aj maloobchodníci. V marci spoločnosť MasterCard zadala realizovanie analýzy typu „mystery shopping“ v Turíne, Mníchove, Manchestri, Varšave, Göteborgu a Rotterdame. Okrem Turína a Mníchova akceptovalo karty bez výhrad 94 % až 100 % maloobchodníkov. Pomer v oboch uvedených mestách je výrazne nižší – 69 % maloobchodníkov – a odráža pretrvávajúcu dôveru v hotovosť v oboch krajinách.

Čo bráni spotrebiteľom v širšom používaní kariet?
Prieskum spoločnosti MasterCard skúmal hlavné prekážky v používaní kariet oproti hotovosti, ako ich vnímajú spotrebitelia. Vo všetkých krajinách bola ako problém vnímaná rýchlosť platenia, hlavne pri nákupoch pod 10 EUR. Spotrebitelia v Európe majú pocit, že platba za malý nákup so súčasnými debetnými kartami trvá príliš dlho a nechcú zdržovať ďalších kupujúcich. Tento dôvod uviedlo 41 % všetkých spotrebiteľov, pri čom rýchlosť vadí najmenej Talianom (25 %), zatiaľ čo najnetrpezlivejší sú pri pokladni Švédi (53 %).