Helios Orange a rodinné finančné poradenstvo

Najrôznejšie finančné programy pre občanov formou rodinného finančného poradenstva poskytuje od roku 2003 ZFP akadémia, a. s.. K jej činnosti patrí i vzdelávanie občanov k finančnej gramotnosti. V novembri minulého roku pristúpila táto spoločnosť k zmene  podnikového informačného systému – podpísala zmluvu na dodanie  systému Helios Orange od spoločnosti LCS.
 
Účtovný program, ktorý spoločnosť doposiaľ používala je určený najmä pre malé organizácie a živnostníkov. Bol zakúpený pred zahájením vývoja prevádzkového systému firmy D3soft, s ktorým ZFP akadémia momentálne pracuje, a preto v súčasnej dobe nespĺňa všetky požiadavky firmy. „Ani v oblasti miezd software nespĺňal naše potreby, a to už od doby, kedy sme sa stali počtom zamestnancov pre úrady „veľkou organizáciou“,“ vysvetľuje Jana Juřenová, vedúca ekonomického úseku spoločnosti. Ministerstvom práce a sociálnych vecí nám na našu žiadosť udelilo výnimku  – odklad, s tým, že v roku 2008 už budú po nás tieto výstupy vyžadovať.“
 
Došlo i k zahlteniu účtovného programu dátami a potrebné manažérske výstupy bolo nutné dopracovávať ručne alebo v programe excel. V auguste 2007 bola uskutočnená analýza potrieb ZFP akadémie v súvislosti s novým podnikovým softwarom a súčasne tiež prieskum trhu. Vedenie firmy oslovilo 18 dodávateľov podnikových informačných systémov, z nich 14 zaslalo svoju ponuku. „Pri posudzovaní ponúk bolo prihliadané nie len na kvalitu a rozsah schopností  softwaru, ale i na to, aby bol software použiteľný i na Slovensku a u ostatných dcérskych spoločnostiach,“ hovorí Jana Juřenová. Dôležitými kritériom bola porovnateľnosť výstupov všetkých spoločností, ktoré budú SW používať a možnosť s úspechom uskutočňovať konsolidáciu závierok. Bolo prihliadané i na to, aby dodávateľská firma mala  schopnosti a kapacity pre vykonávanie každoročného servisu a aby to bola firma personálne i ekonomicky silná. Súčasťou výberového konania bola i návšteva u referenčného zákazníka systému.
 
Na prezentáciu boli pozvané tri firmy, medzi nimi i LCS International, a.s., pobočka Brno, s informačným systémom Helios Orange, ktorý sa nakoniec stal víťazom výberového konania. „Helios Orange je modulárny informačný systém, ktorý v sebe zahrňuje ekonomické agendy, i agendy pre riadenie firmy,“ zdôvodňuje rozhodnutie ZFP akadémie Jana Juřenová. „Má príjemné grafické prostredie, bezpečnosť, rýchly prístup k dátam a nástroje k prispôsobeniu a podporu elektronickej komunikácie.“
 
V novembri bola podpísaná zmluva a okamžite sa začalo s implementáciou systému. Dôraz bol kladený na rozjazd k 1.1.2008, čo sa spoločným úsilím podarilo. V súčasnej dobe je ešte dôležité nastaviť cesty prepojenia s ďalším SW. V spoločnosti ZFP akadémia sú nainštalované moduly ošetrujúce oblasti Ekonomika a financie, Styk so zákazníkmi, Ľudské zdroje a Manažérske výstupy a mnohé ďalšie submoduly a funkcionality. Od nového systému očakáva vedenie firmy najmä fungovanie základného modulu v súlade s platnými predpismi (moduly Účtovníctvo, Mzdy, Personalistika, Pokladňa, Fakturácia, Výkazy, Banka, Majetok), integrácia na prevádzkový systém, integrácia na banky, integrácia na hotelový systém a manažérske účtovníctvo (controlling).