Notebook pre každého žiaka: Výsledky

Výsledky výskumu v triedach zapojených do projektu 1:1 computingu, čiže vyučovania s notebookmi, hovoria o vyššej motivácii, samostatnosti žiakov a v niektorých prípadoch aj o rozvoji kognitívnych schopností. Skúsenosti z experimentálnych tried dokazujú, že Slovensko je pripravené na zavedenie 1:1 computingu do širšej praxe. Projekt AMOS prichádza s návrhom riešenia komplexnej digitalizácie slovenského školstva – od základných škôl po stredné školy.

Notebook pre každého žiaka je iniciatívou spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorej cieľom je vo vybraných triedach overiť pripravenosť školstva na zavedenie 1:1 computingu do procesu vyučovania. Princíp jeden počítač – jeden študent, čiže 1:1 computing, znamená zabezpečiť pre každého jedného žiaka alebo študenta jeho vlastný osobný prenosný počítač s bezdrôtovým pripojením na internet, ktorý im umožní učiť sa vlastným tempom podľa individuálnych možností a schopností a triedu vybavenú ďalšou digitálnou technikou. Prvou školou zapojenou do iniciatívy bola ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej, v školskom roku 2007/2008 začali s notebookmi pracovať druháci. O rok neskôr pribudli šiestaci zo ZŠ v Bošanoch. V súčasnosti je do iniciatívy Notebook pre každého žiaka zapojených 11 škôl z rôznych regiónov Slovenska, vrátane málotriednej školy v obci Abranovce, ktorú navštevujú prevažne žiaci rómskeho pôvodu.

Výskumný tím z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. po roku opäť skúmal dosah iniciatívy Notebook pre každého žiaka. Koncom apríla navštívili odborníci základné školy v Trstenej a Bošanoch, v ktorých podobný výskum realizovali aj pred rokom (Správa z výskumu 2009 (PDF)). Tohtoročné výsledkyRovnako ako vtedy, aj tento rok výskum pozostával z dotazníkov a testov pre žiakov a ich rodičov, individuálnych rozhovorov so žiakmi a učiteľmi a fókusových skupín. 1

Tohtoročné výsledky sú porovnané s výsled-kami z roku 2009. V Trstenej v roku 2009 ako kontrolná trieda slúžili dve triedy – bežná trieda a trieda s projektovým vyučovaním.

Zlepšenie matematických schopností u štvrtákov, lepšie priestorové schopnosti u siedmakov
Graf z Trstenej

Podľa uvedeného grafu je notebooková trieda v Trstenej mierne lepšia oproti kontrolnej triede vo všetkých troch kognitívnych oblastiach – verbálnych, matematických a priestorových schopnostiach. Rozdiel pri verbálnych a matematických schopnostiach je dokonca štatisticky signifikantný: v notebookovej triede v Trstenej došlo k zlepšeniu výkonu oproti roku 2009. V týchto dvoch oblastiach bola notebooková trieda v Trstenej pred rokom oproti dvom kontrolným najhoršia. Aj keď nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že ide o dôsledok tohto projektu, je takéto zvýšenie veľmi optimistické.
Graf v Bošanoch

V Bošanoch bol výsledok oboch tried v kognitívnych schopnostiach zhruba porovnateľný, pričom notebooková trieda dosiahla mierne horší výsledok v oblasti matematických kognitívnych schopností. Porovnanie s rokom 2009 v grafe ukazuje mierne zlepšenie notebookovej triedy v oblasti priestorových schopností. Výskumníci dáta z Bošian interpretujú veľmi opatrne – na jednej strane sa v kontrolnej triede medziročne zmenil počet žiakov a na druhej strane po úvodnom nadšení prechádza trieda fázou, keď sa učí notebooky využívať skôr na prácu ako na zábavu.

Ako však hodnotí Radomír Masaryk z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: „Výsledky z Trstenej sú veľmi povzbudivé. Môžeme predpokladať, že vhodne použité technológie v období, ktoré je mimoriadne citlivé na rozvoj kognitívnych schopností, môžu mať súvis s rozvojom kognitívnych funkcií. Tento predpoklad však bude potrebné ďalej overovať na väčších vzorkách a v dlhodobejšom meradle.“

Štvrtákov baví učenie v škole, siedmakov chytila matematika
Dotazníky pre žiakov ukázali, že žiakov notebookovej triedy v Trstenej viac baví učenie a úlohy, školu zvládajú podľa svojich slov bez problémov, baví ich učenie v škole ako také, baví ich matematika, slovenčina a učenie s počítačom. Až 94% žiakov notebookovej triedy (všetci okrem jedného) uviedli, že ich baví učenie v škole ako také. Oproti roku 2009 mierne poklesol počet detí, ktoré majú pocit, že školu zvládajú bez problémov. Údaje v tabuľke sú v percentách, ukazujú, koľko žiakov na šesťstupňovej škále vyznačilo prvé dve najpozitívnejšie odpovede.

„Ide o subjektívne výpovede žiakov, ktoré nie je možné chápať ako „reálny“ obraz ich školského výkonu. Pozitívne výsledky notebookovej triedy je možné prevažne interpretovať v zmysle, že sú viac motivovaní pre štúdium,“ zdôrazňuje Radomír Masaryk.

V Bošanoch bola úroveň školskej motivácie celkovo nižšia ako v Trstenej, čo je možné pripísať typickým charakteristikám tohto vývojového obdobia. V notebookovej triede kleslo hodnotenie pri dimenziách „ako ťa baví učenie a úlohy“, „baví ťa učenie v škole?“ a „učenie s počítačom“. Na druhej strane má viac žiakov pocit, že školu zvládajú bez problémov a stúpol počet žiakov, ktorých baví matematika (až 71%). Tento pokles môže súvisieť so zmenou zamerania učiteľov, ktorí sa po úvodnej fáze projektu začali menej orientovať na zábavu a zamerali sa skôr na akademické benefity a učenie.

„Benefity využívania technológií bezpochyby veľmi súvisia s tým, nakoľko je ich daný učiteľ pripravený a schopný využiť. Predpokladám, že v rukách vhodne pripraveného učiteľa sa nástroje pre individuálne vzdelávanie pomocou informačných technológií môžu stať veľmi účinným nástrojom – hlavne pri predmetoch náročných na postupné osvojovanie určitých poznatkov a zručností ako je matematika,“ vysvetľuje Radomír Masaryk.

Žiaci sú samostatnejší a získavajú výhodu do budúcnosti
Učitelia z Trstenej a Bošian sa zhodli, že žiaci v notebookových triedach sú samostatnejší. Oceňujú tiež ich väčšiu motiváciu a podporovanie zodpovednosti. Podľa učiteľky z Trstenej, ktorá učí v notebookovej aj v bežnej triede a má možnosť porovnávať, neviedlo používanie notebookov k individualizmu, naopak, žiaci v tejto triede sú lepší v tímovej práci. Učitelia v Bošanoch zas oceňujú, že sa žiaci naučili lepšie spracovávať informácie a ich vedomosti sú vďaka názornosti vyučovania s notebookmi trvalejšie.

Notebooky dokážu zefektívniť niektoré procesy učenia a školskej prípravy. Rodičia oceňujú hlavne zjednodušenie domácej prípravy. Vo všeobecnosti sú s projektom spokojní a myslia si, že pre ich dieťa predstavuje výrazné výhody v budúcnosti.

Kompletnú správu z výskumu si môžete stiahnuť na odkaze http://notebookprekazdehoziaka.sk/data/other/n4ep2010_finrep1.pdf (PDF 1,4 MB).

Zhoršenie zraku sa nepreukázalo
Jedným z častých argumentov proti aktívnemu využívaniu notebookov na vyučovaní je názor, že práca s počítačom škodí zraku detí. Na Základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej používajú štvrtáci z triedy učiteľa Petra Palla notebooky už tretí rok. Začiatkom mája sa žiaci tejto triedy spolu so žiakmi bežnej triedy zúčastnili preventívneho očného vyšetrenia v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená. Vyšetrenie však nepreukázalo žiadne významné rozdiely medzi notebookovou a bežnou triedou. „Signifikantnejší rozdiel medzi oboma skupinami v jednotlivých položkách ani celkovo sme nezaznamenali,“ hodnotí výsledky vyšetrenia MUDr. Jana Chromá z detskej očnej ambulancie v HNsP Trstená.

Projekt AMOS – komplexné riešenie zavedenia 1:1 computingu na Slovensku
„Práca výskumníkov z Pedagogickej fakulty, skúsenosti učiteľov, žiakov a ich rodičov potvrdzujú, že vyučovanie s notebookmi funguje, prináša do škôl cennú motiváciu a lepšie výsledky. Je to smer, ktorým by sa slovenské školstvo malo uberať. V ceste nám však stojí niekoľko výziev. Predovšetkým je to potreba kvalitného, jednotného a overeného digitálneho obsahu pre vyučovanie. Dôležité je tiež pracovať ďalej s učiteľmi, najväčšou výzvou do budúcnosti zostáva otázka ako zabezpečiť transfer vedomostí a skúseností učiteľov z notebookových tried do ďalších škôl, obyčajné školenia na toto už nemusia stačiť,“ hovorí Peter Čerešník, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia.

Reakciou na tieto výzvy je nový projekt s názvom AMOS. Jeho cieľom je nasadenie informačných technológií od prvého stupňa základných škôl po stredné školy na Slovensku. Projekt AMOS predstavuje komplexné riešenie digitalizácie školstva zahŕňajúce hardvér, softvér, vzdelávanie učiteľov, technickú podporu a správu, digitálny obsah a projektové vyučovanie. Je inšpirovaný skúsenosťami zo zahraničia, predovšetkým z portugalského projektu Magellan.

Autorom projektu AMOS je občianske združenie IT škola a jeho partnermi sú spoločnosti Agem Soft, Intel, Lenovo, Microsoft Slovakia a Novel. „Dnes, keď je vyučovanie na technologickej úrovni rovnakej ako v päťdesiatych rokov minulého storočia, je naším cieľom komplexné plošné zavedenie 1:1 computingu do slovenského školstva – od základných škôl po stredné školy,“ hovorí autor projektu AMOS, Slavomír Terezka z občianskeho združenia IT škola.

1:1 computing na Slovensku podľa projektu AMOS

* Hardvér
o žiaci používajú ergonomický notebook s dotykovým displejom
o jednotlivé notebooky sú podporované serverom, ktorý zabezpečuje identifikáciu užívateľov, prideľuje im práva, zálohuje dáta a stará a o ich bezpečnosť
* Softvér
o k jednotlivým predmetom existuje digitálny učebný obsah
o notebooky sú vybavené softvérom na jednoduché zdieľanie súborov medzi učiteľom a žiakmi a medzi žiakmi navzájom
o učiteľ môže na svojom displeji zobraziť displej ktoréhokoľvek žiaka a pomáhať mu, či kontrolovať ho pri práci
* Vzdelávanie učiteľov
o vzdelávanie v oblasti projektového vyučovania
o certifikované školenia pre učiteľov s medzinárodnou platnosťou z oblasti pedagogickej a technologickej
o vzájomné zdieľanie skúseností, postupov a nápadov prostredníctvom informačných technológií

Projekt AMOS v 5.A na ZŠ J. Švermu v Humennom beží od novembra 2009

Projekt AMOS v 5.A na ZŠ J. Švermu v Humennom beží od novembra 2009

Projekt AMOS bol pilotne nasadený tento školský rok v 5.A triede na Základnej škole Jána Švermu v Humennom. V projekte sa používajú najnovšie notebooky Intel Classmate PC spolu s digitálnym obsahom učiva – Planéta vedomostí. Učitelia na začiatku projektu úspešne absolvovali medzinárodne certifikovaný program Intel Teach.

„Myslíme si, že pri spolupráci všetkých zainteresovaných je reálne, aby sa v septembri 2011 väčšina druhákov na základných školách mohla začať učiť systémom 1:1 computingu. Preukázali sme, že je to realizovateľné a že je to veľmi prínosné. Veríme, že sa nám pre túto myšlienku podarí získať podporu verejnosti, ale aj Ministerstva školstva,“ uzatvára Roman Baranovič, manažér akademických programov spoločnosti Microsoft.

Viac informácií o projekte Notebook pre každého žiaka nájdete na stránke http://notebookprekazdehoziaka.sk.

Viac informácií o občianskom združení IT škola nájdete na stránke http://www.itskola.eu/.

Poznámka 1:

Rok 2009

* Experimentálna (notebooková) trieda – ružový graf (NT – notebooková trieda)
* Kontrolná trieda – svetlomodrý graf (PT – projektová trieda v Trstenej, BT – bežná trieda v Bošanoch)
* Druhá kontrolná trieda – olivový graf (len v Trstenej v roku 2009, BT – bežná trieda)

Rok 2010

* Experimentálna (notebooková) trieda – tmavočervený graf (NT – notebooková trieda)
* Kontrolná trieda – tmavomodrý graf (PT – projektová trieda v Trstenej, BT – bežná trieda v Bošanoch)