Nové multimediálne učebne zvýšia úroveň výučby a kvalitu vzdelávania

Projekt AMOS Democentrum Bratislava zavŕšil dlhodobú prípravu a modernizáciu digitálnych laboratórií na štátnej škole. Multimediálne učebne slávnostne otvorili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Ján Badžgoň, predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek a riaditeľ o. z. ASIT Slavomír Terezka.

 

V Bratislave, 29. 1. 2014, sa v priestoroch SOŠ informačných technológií konalo slávnostné otvorenie nových digitálnych laboratórií za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša, prezidenta Zväzu elektrotechnického priemyslu Jána Badžgoňa a riaditeľa o. z. ASIT Slavomíra Terezku, ktorí symbolickým prestrihnutím pásky sprístupnili moderné vzdelávanie študentom a študentkám.

Slávnostné otvorenie, zľava: predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo,
prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR Ján Badžgoň,
predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek a riaditeľ o. z. ASIT Slavomír Terezka
 

Multimediálne triedy sú vybavené najmodernejšími technológiami, akými sú „all in one“ počítače s dotykovými obrazovkami či notebooky a nechýbajú ani interaktívna tabuľa, projektor a vizualizér. Učebne sú vybavené robotickými sadami Lego, digitálnym jazykovým laboratóriom, e-learningovým príslušenstvom, programom pre správu učebne a vysokorýchlostným internetom. Ako uviedol riaditeľ školy  Ján Sadloň, „tieto učebne budú postupne dopĺňané o ďalšie moduly ako napr. videokonferenčný systém, špecializované aplikačné prostredie pre správu siete a ďalšie“.  

Cieľom projektu je zefektívniť a skvalitniť vzdelávací proces obohatením o digitálny obsah a zároveň prispôsobiť jednotlivé moduly vzdelávania požiadavkám zamestnávateľov, ktorým práve odborne vzdelaní absolventi na trhu práce chýbajú. Práca s inovatívnymi digitálnymi technológiami na školách súčasne zvyšuje atraktivitu a motiváciu nielen u študentov, ale aj pedagógov. 

 

Multimediálna učebňa

 

Nové digitálne laboratóriá umožnia študentom osvojiť si prácu s dotykovými technológiami, obohatiť vyučovanie o videokonferenciu s externými odborníkmi a zatraktívniť existujúce predmety vďaka interaktívnej výučbe formou hry.

Práve hravá forma vzdelávania a vstup informačných vzdelávacích modulov prispievajú k príprave študentov, budúcich odborníkov. Jedným z kľúčových programov vo svete, ktorý vedie k informatizácii vzdelávacieho prostredia, je aj uplatňovanie výchovno-vzdelávacieho systému LEGO Education MINDSTORMS. Ako povedal Jean Piaget: „Porozumieť je vymyslieť, objaviť.“

 

Interaktívne vzdelávanie

 

LEGO Education MINDSTORMS robotické systémy predstavujú nový nástroj na motiváciu, poznávanie, porozumenie, tvorivosť, objavovanie, hľadanie originálnych riešení a prístupov najmä v tímovej práci.

 

Digitálne laboratórium – robotika

 

K témam vzdelávania sa vyjadrili aj zástupcovia partnerov, ktorí projekt podporili: ASIT o. z. – garant, eTechnology, INTEL, Lenovo, Novell, Eduxe (LEGO education), VERITA, EDUXE, ZEP SR a Bratislavský samosprávny kraj. Nad projektom prevzal záštitu Úrad vlády Slovenskej republiky.

 Tlačová konferencia, spredu:
Vladimír Varzaly – Lenovo; Juraj Kopáni – eTechnology; Pavel Kubů – Intel; Pavol Frešo – BSK; Slavomír Terezka – ASIT; 
Ján Badžgoň – ZEP SR; Jaromír Pastorek – SAV; Mário Minarovský – Novell; Mária Večeríková – EDUXE, Roman Bomboš – RTVS

 

Hovorí Slavomír Terezka – riaditeľ o. z. ASIT

„Dnes stojíme na štarte novej výzvy pre školu a pre partnerov, nič nie je zadarmo, ani tento projekt, čaká nás veľa práce, ale verím, že otvorením democentra AMOS odštartujeme záujem všetkých zainteresovaných o kvalitnú školu, absolventa a odborné vzdelávanie.

Ak chcete byť konkurencieschopný v dnešnej globálnej ekonomike a docieliť zlepšenie sociálnych podmienok, musí štát umožniť všetkým svojim občanom  prístup k technológiám, ktoré poskytujú priestor pre inovácie. Odborné vzdelávanie dnes nereflektuje výzvy a požiadavky, ktoré vznášajú zamestnávatelia, a preto odborné školstvo nie je efektívne a veľa študentov ide len na vysokú školu alebo konči ako neodborník. Prečo? Neexistuje efektívne spojenie, ktoré pospája požiadavky trhu práce so vzdelávacím systémom stredného odborného školstva. Dnes sa zamestnávatelia sústreďujú na momentálny zisk a školy na aktuálne prežitie. Tento systém, ak sa nezmení, nebude a nie je životaschopný, preto sa snažíme pospájať požiadavky zamestnávateľov a preniesť ich ku konkrétnym školám a začať budovať aktívnu kooperáciu s cieľom vychovať odborníkov, ktorí naplnia konkrétne získané požiadavky.“

Hovorí Juraj Kopáni, Sales Director, eTechnology

„Je pre nás dôležité podporovať projekty, ako je AMOS Democentrum.  Práve technológie v spolupráci s učiteľmi napomáhajú lepšej pripravenosti absolventov pre trh práce. Iba efektívnym prepojením procesu vzdelávania s trhom práce dosiahne Slovensko dlhodobý ekonomický rast a konkurencieschopnosť v porovnaní s ostatnými krajinami.“  

  

Hovorí Pavel Kubů – Business Developement Manager, Intel

„Žijeme na počiatku 3. priemyselnej revolúcie, technológie sa menia rýchlym tempom – prispôsobiť sa mu je často cestou prežitia nielen v prostredí biznisu. Práve potreba rýchlej adaptability, a to v akejkoľvek podnikateľskej sfére, bude mať za následok, že záujem o absolventov informatiky bude obrovský.  Už teraz zamestnávatelia pociťujú nedostatok pripravených absolventov so schopnosťami hodnými 21. storočia, ich nároky sa z roka na rok zvyšujú a budú zvyšovať, čo pri súčasnom stave školstva vytvára priepastný rozdiel medzi požiadavkami zamestnávateľov a reálnymi zručnosťami absolventov. 

Zavádzať interaktivitu do vzdelávania, modernizovať učebne a zabezpečiť vzdelávanie študentov používaním najnovších technológií, to všetko sú nevyhnutné procesy, ktoré odštartujú etapu kvalitnejšieho vzdelávania. Nasledovať by ich mali kvalitní pedagógovia, interaktívny digitálny obsah a súlad s požiadavkami trhu práce.“

 

Hovorí Vladimír Varzaly, Country Sales Manager, Lenovo

„Sme radi, že môžeme podporiť projekt AMOS Democentrum. Spoločnosť Lenovo, ktorá na Slovensku zamestnáva viac ako 500 ľudí, obzvlášť poskytuje príležitosti mladým ľuďom s entuziazmom pre technológie, čo dokazuje aj priemerný vek našich zamestnancov, ktorý je na úrovni 32 rokov. Preto je pre nás výzvou vytvárať im prostredie, v ktorom získajú technologické vedomosti adekvátnej kvality už počas štúdia. Otvorenie nových multimediálnych učební považujeme v tomto smere za výbornú pridanú hodnotu pre rozvoj mladých talentov. Podpora novej generácie je predsa tým najlepším vkladom do ďalšieho rozvoja technologického biznisu na Slovensku.“

 

Hovorí Andrej Lasz – generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

„Efektívne prepojenie zamestnávateľov a stredných odborných škôl predstavuje jednu z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti v priemysle čelíme. Už niekoľko rokov trh pociťuje nedostatok kvalitne pripravených stredoškolských absolventov. Aj z tohto dôvodu Zväz elektrotechnického priemyslu SR spolupracuje na rozvoji stredného odborného vzdelávania. Cieľom je zaviesť duálny systém vzdelávania, aby výučba neprebiehala iba na školách, ale jej praktická časť i priamo vo firmách. Zároveň veľmi vítame každú iniciatívu, ktorá pomôže zlepšiť materiálne vybavenie škôl a zvýšiť znalosti učiteľov. Projekt AMOS Democentrum je preto veľkým prínosom pre školu, jej žiakov a aj zamestnávateľov.“

 

Hovorí  Mária Večeríková – EDUXE (oficiálny distribútor  LEGO Education pre Slovensko)

Ako povedal profesor Seymour Papert, prívrženec Piageta, spoluautor programovacieho prostredia LEGO MINDSTORMS, človek, ktorý ovplyvnil celú generáciu učiteľov a známych odborníkov na celom svete, vo svojej pôvodnej práci „Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas“: 

„Deti je možné učiť novým technológiám tak, že celkovo zmenia postoje k učeniu. To znamená, že žiaci majú možnosť využívať svoje kompetencie a súčasne si osvojovať nové, a to nielen z oblastí, v ktorých vynikajú, ale aj z oblastí, ktoré považujú za náročné a príliš abstraktné.“