Image

Preniknite do tajov registrov 3.

Po zblížení sa so základnými pojmami sa posunieme o malý krôčik ďalej, pričom si rozoberieme koreňové kľúče a ozrejmíme si vzťahy medzi nimi.

Organizácia registrov
Ak si otvoríme editor registrov, v ľavom panely pod ikonou Tento počítač nájdeme päť koreňových kľúčov (root keys) HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR), HKEY_CURRENT_USER (HKCU), HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM), HKEY_USERS (HKU), HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC). Z pohľadu hierarchie sú koreňové kľúče HKLM a HKU dôležitejšie ako ostatné. Sú to vlastne jediné skutočné koreňové kľúče uložené na pevnom disku počítača. Koreňové kľúče HKCR, HKCU a HKCC len odkazujú na podkľúče koreňových kľúčov HKLM a HKU. HKCU je odkaz k podkľúču HKU. HKCR a HKCC sú odkazy k podkľúčom v HKLM. Na obrázku je znázornené prepojenie medzi koreňovými kľúčmi, z čoho je zrejme, že tri koreňové kľúče v registroch sú len odkazy k podkľúčom v HKU a HKLM.

Image

Nastavenia uložené v registroch rozdeľujeme na per−user a per−computer. Per−user nastavenia sú špecifické pre užívateľov – uplatňujú sa pre každého prihláseného užívateľa osobitne podľa vlastných užívateľských nastavení. Logický ich preto budeme hľadať v koreňovom kľúči HKCU. Per−computer nastavenia sa aplikujú pre počítač, čiže pre všetkých prihlásených užívateľov (napr. sieťové nastavenia). Tie zas nájdeme v koreňovom kľúči HKLM, ktorý si rozoberieme ako prvý v nasledujúcich riadkoch.

HKEY_LOCAL_MACHINE
HKLM obsahuje per−computer nastavenia, t.j. nastavenia, ktoré nájdeme v tejto vetve majú vplyv na každého prihláseného užívateľa. HKLM obsahuje nasledujúce podkľúče (všimnite si, že ich názvy sú veľkými písmenami):

– HARDWARE – zahrňuje údaje charakterizujúce hardware ktorý Windows XP detekuje pri spúšťaní systému. Operačný systém vytvára tento kľúč pri každom spustení a pri vypínaní ho preto neukladá na HDD počítača. Zahrňuje informácie o zariadeniach, ich ovládačoch a s nimi asociovanými zdrojmi.

– SAM – obsahuje lokálnu databázu zabezpečenia, Security Accounts Manager (SAM). Windows XP ukladá miestnych užívateľov a skupiny do SAM. Access control list (ACL) tohto kľúča neumožňuje jeho prezeranie dokonca ani administrátorom. SAM je odkaz na kľúč HKLM\SECURITY\SAM.

– SECURITY – obsahuje lokálnu databázu zabezpečenia v podkľúči SAM, ako aj ostatné nastavenia zabezpečenia. ACL tohto kľúča taktiež neumožňuje jeho prezeranie ani administrátorom, ale toto oprávnenie môžu získať, ak prevezmú jeho vlastníctvo.

– SOFTWARE – obsahuje per−computer nastavenia aplikácii, ale mnoho svojich nastavení sem ukladá aj Windows XP. Vetva pre ukladanie nastavení programov je nasledovne štandardizovaná HKCU\Software\Vendor\Program\Version\. Kde Vendor je názov vydavateľa programu, Program je názov programu, a Version je číslo verzie programu (často zovšeobecnené na CurrentVersion). HKCR odkaruje na kľúč HKLM\SOFTWARE\Classes.

– SYSTEM – obsahuje riadiace nastavenia pre ovládače zariadení a konfiguráciu služieb, z ktorých jedno je aktuálne. Každý podkľúč je riadiace nastavenie nazvané ControlSet###, kde ### je vzrastajúce číslo, ktoré začína od 001. Aby sa systém zakaždým spustil správne obsahuje najmenej dve riadiace nastavenia (ControlSet). HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet je odkaz na ControlSet###. Kľúč HKLM\SYSTEM\Select indikuje ktorý ControlSet### sa používa.

HKEY_USERS
HKU obsahuje najmenej tri podkľúče.

– DEFAULT obsahuje per−user nastavenia, ktoré Windows XP používa pri zobrazení pracovnej plochy pred prihlásením sa užívateľa k PC. Nemýľte si ho však so základným užívateľským profilom, ktorý Windows XP používa pre vytvorenie nastavení pre užívateľov pri prvom prihlásení sa do systému.

– SID, kde SID je security identifier pre užívateľskú konzolu, obsahuje per−user nastavenia. HKCU je prepojený k tomuto kľúču, ktorý obsahuje nastavenia ako sú nastavenie pracovnej plochy a Ovládacieho panela.

– SID_Classes, kde SID je security identifier pre užívateľskú konzolu, obsahuje per−user triedenie údajov a asociáciu súborov. Obsah kľúčov HKLM\SOFTWARE\Classes a HKU\SID_Classes je prepojený do HKCR.

V HKU sa vždy nachádzajú tieto SID:

– S−1−5−18 je SID pre LocalSystem účet. Windows XP zavedie tento užívateľský profil ak bežia programy alebo služby pod LocalSystem účtom.

– S−1−5−19 je SID pre LocalService účet. Service Control Manager používa tento účet pre zavedenie lokálnych služieb, ktoré sa nespúšťajú pod LocalSystem účtom.

– S−1−5−20 je SID pre NetworkService účet. Service Control Manager používa tento účet pre zavedenie sieťových služieb ktoré sa nespúšťajú pod LocalSystem účtom.

Okrem týchto SID sa v HKU zvyčajne nachádzajú aj ďalšie. Tieto podkľúče patria ďalším užívateľom.

Image

HKEY_CURRENT_USER
HKCU v tomto koreňovom kľúči sa nachádza užívateľská konzola s per−user nastaveniami. Je prepojený s HKU\SID, kde SID je Security Identifier pre užívateľskú konzolu. Táto vetva zahŕňa premenné, nastavenia pracovnej plochy, sieťové pripojenia, tlačiarne a preferencie aplikácii. Niektoré podkľúče z tohto koreňového kľúča si teraz v krátkosti rozoberieme:

– AppEvents – asociácia zvukov k udalostiam vo Windows XP.

– Console – zahrňuje dáta zo subsystému konzoly, kompletný znakový mód aplikácii zahrňujúc MS−DOS command prompt. Okrem toho môže obsahovať podkľúče pre určité inštrukcie okien aplikácii.

– Control Panel – zahrňuje komunikáciu, miestne nastavenia a vzhľad pracovnej plochy. Väčšina týchto nastavení sa prevádza cez Ovládací panel. Ale môžeme tu nastaviť množstvo užitočných nastavení, ktoré nie sú prístupné cez užívateľské rozhranie.

– Environment – údaje premenných prostredia nastavené užívateľmi. Každá hodnota asociuje premenné s reťazcom ktorý Windows XP dosadzuje do premenných.

– Identities – každý podkľúč je samostatná identita. Čo umožňuje viacerým užívateľom používať jedeného mailového klienta. Tiež je potrebný pre nastavenia užívateľských profilov vo Windows XP, ktorých nastavenia sú v tomto kľúči oddelené.

– Keyboard Layout – informácie o nainštalovanom rozložení klávesnice.

– Network – informácie o namapovaných sieťových diskoch. Každý podkľúč je namapovaný sieťový disk ku ktorému sa Windows XP pripojí zakaždým, keď sa užívateľ prihlási do systému. Názvy podkľúčov sú písmená diskov ku ktorým sú namapované.

– Printers – užívateľské nastavenia pre tlačiarne.

– Software – per−user nastavenia pre aplikácie, ale mnoho svojich nastavení sem ukladá aj Windows XP. Štandard ukladania nastavení programov v tejto vetve je zhodný s HKCU\Softvare opísanom vyššie.

– Volatile Environment – definované premenné prostredia, pri prihlásení užívateľa do systému.

V budúcej časti ukončíme organizáciu registrov.

Zdroj: Windows Xp Registry Guide (Jerry Honeycutt)
Pomocník Windows Xp (Microsoft Knowledge Base)

Predchádzajúce časti seriálu o registroch:

Preniknite do tajov registrov 1.

Preniknite do tajov registrov 2.

{moscomment}