Image

Preniknite do tajov registrov 5.

Postupne sme sa prepracovali až k editoru registrov, čo je už len krok k praktickým skúsenostiam s editáciou registrov. Prácu s editorom si rozoberieme v tejto a nasledujúcej časti.

Editor Registrov

Ako už bolo spomenuté v úvode 1. časti bez konzultácii registrov Windows neurobí žiadnu operáciu. Už pri samotnom prihlásení sa do PC dochádza k ich editácii. Zmeny v registroch sa tiež dejú pri konfigurácii akýchkoľvek nastavený cez grafické užívateľské rozhranie Windows, už či cez Ovládací panel alebo Príkazový riadok. V tomto prípade sa jedná o nepriamu editáciu registrov. Žiadny administrátor sa však nezaobíde bez možnosti prevádzať systémové nastavenia, ktoré nie je možné robiť z grafického užívateľského rozhrania systému Windows. Z uvedeného dôvodu všetky verzie Windows od v3.1 obsahovali editor registrov – Regedit. Je to nástroj určený na ich priamu editáciu. Často krát je to tiež jediná možnosť, ako opraviť chybnú konfiguráciu systému alebo urobiť rôzne systémové nastavenia.

Pre administrátorov nenahraditeľná možnosť priamej editácie registrov sa v rukách neskúseného užívateľa, môže stať pre operačný systém osudná. Pri priamej editácii registrov systém totiž nekontroluje kompatibilitu nastavení, čo robí z Regedit-u jeden z najsilnejších, ale aj najnebezpečnejších nástrojov na konfiguráciu operačného systému. Pre aspoň formálne obmedzenie prístupu užívateľov k editoru registrov, odkaz na Regedit nenájdeme v Štart menu Windows ani v Ovládacom paneli. Spúšťame ho príkazom regedit z príkazového riadku. Editor registrov tiež nájdeme v koreňovom adresári %SYSTEMROOT%, čo je vo väčšine prípadoch C:\Windows. Po jeho spustení sa nám zobrazí nasledovné užívateľské rozhranie, kde v ľavom paneli nájdeme kľúče s ich podkľúčmi, ktoré spolu vytvárajú vetvy. V pravom paneli nájdeme hodnoty s ich názvom, typom a údajom hodnoty.

Image

Regedit ukladá nastavenia pri každom zatvorení. Potom pri ďalšom otvorení ho nájdeme na tej istej pozícii a v okne tej istej veľkosti.

Administrátori môžu zamedziť používaniu editora registrov v nastaveniach Skupinovej politiky (Group Policy) a zamedziť tak neodbornému zásahu do registrov. Potom pri pokuse o jeho spustenie sa užívateľovi zobrazí upozornenie „Registry Editing has been disabled by your administrator“ (editovanie registrov bolo zakázané administrátorom).

Zákaz používať Regedit však väčšinou nepreberajú editory iných vydavateľov a tiež nezamedzuje export .reg súborov do registrov. Menej skúseným užívateľom môžeme zamedziť exportu .reg súborov zrušením ich asociácie k Regeditu. Komplexné riešenie na zabránenie neodbornej alebo neoprávnenej editácii registrov však musí byť súčasťou sieťovej politiky zabezpečenia.

Je len prirodzené, že tak ako sa menil a zdokonaľoval Windows tak sa menil a zdokonaľoval aj nástroj na ich editáciu Regedit. Od jednoduchého užívateľského rozhrania z Windows 95, až po prepracovaný nástroj na ich editovanie, ktorý poznáme zo súčasných Windows.

Efektívnejšie používanie PC nám umožňujú rôzne klávesové skratky. Inak tomu nie je ani pri práci s Regedit-om. Ich zoznam roztriedený podľa použitia nájdeme v nasledujúcej tabuľke.

Image

Hľadanie v registroch

Keďže potrebný kľúč alebo hodnotu musíme pred editáciou v registroch najprv nájsť, bude hľadanie v registroch náš „odrazový mostík“ pre prácu s Regedit-om. Schopnosť nájsť potrebnú hodnotu je totiž prvým predpokladom k jej editovaniu.

Asi prvé s čím každý začne je, že z ponuky v menu Úpravy, klikne na Hľadať, čím sa otvorí dialógové okno vyhľadávania. Týmto spôsobom môžeme hľadať kľúče, hodnoty a údaje. Ak napríklad, potrebujeme vykonať nejaké programové nastavenie je najlepšie začať vyhľadávať názov programu alebo súboru. Ak počas hľadania prvý nájdený kľúč, hodnota alebo údaj nie je to, čo hľadáme pokračujeme v hľadaní stlačením klávesy F3. Hľadanie môžeme výrazne urýchliť ak napr. vieme, že hľadáme len kľúč, čo vyznačíme v dialógovom okne hľadania. Neskráti sa síce čas potrebný na vyhľadávanie, ale urýchlime ho tým, že sa zníži počet nechcených nájdených výsledkov.

Image

Ďalší „urýchľovač“ hľadania v registroch je vzostupné vyhľadávanie. Uplatnenie má ako pri vyhľadávaní kľúčov tak aj hodnôt. Ale môžeme ho použiť len v rámci rozbalených kľúčov alebo zobrazených hodnôt, čiže môžeme hľadať iba to, čo vidíme pri rolovaní okna myšou. Nenahraditeľné využitie, čo do rýchlosti, má hlavne pri dlhom zozname zobrazených podlľúčov alebo hodnôt, kde významne skracuje čas na ich lokalizovanie. Napr. ak v rozbalenom koreňovom kľúči HKCR začneme písať wm, regedit vyberie wmafile ak pridáme d, čiže stlačíme bez prestávky wmd, regedit vyberie WMDFile.

S predchádzajúcimi postupmi si vystačíme pri hľadaní kľúčov, hodnôt alebo údajov. Problém však nastáva ak potrebujeme hľadať v numerických alebo textových údajoch v REG_DWORD alebo REG_BINARY hodnotách. Riešením je export príslušnej vetvy do .reg súboru. Ten potom otvoríme v poznámkovom bloku, pričom cez dialógové okno hľadania môžme vyhľadať príslušný údaj hodnoty.

Na obr. je zobrazené vyhľadávacie dialógové okno po exporte vetvy HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\
DESCRIPTION\System do .reg súboru a následnom otvorení v poznámkovom bloku.

Image

Pri použití tejto metódy hľadania nezabúdajme, že text je uložený ako binárna hodnota. Teda musíme v prvom rade poznať Unicode hodnoty príslušných znakov. Napríklad, hexadecimálna hodnota „M“ je 0x004D, „i“ je 0x0069 atď. Binárny reťazec textu Microsoft bude vyzerať ako 0x4D 0x00 0x69 0x00 0x63 0x00 0x72 0x00 0x6F 0x00 0x73 0x00 0x6F 0x00 0x66 0x00 0x74 0x00. Preto v exportovanom .reg súbore budeme hľadať nasledovný reťazec 4d,00,69,00,63,00,72,00,6f,00,73,00,6f,00,66,00,74,00.

Ak často potrebuje editovať určitý kľúč alebo hodnotu môžeme využiť funkciu Obľúbené položky (Favorites), ktorá je v Regedit-e zahrnutá od Windows 2000. Je to v podstate ďalší spôsob, ktorým môžeme urýchliť naše vyhľadávanie v registroch nakoľko umožňuje rýchly prístup k často používaným kľúčom. Navyše ak chcete mať k svojím Obľúbeným položkám prístup na akomkoľvek PC exportujte si vetvu
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\
Regedit\Favorites
do .reg súboru, ktorý vám ich sprístupní po importe na inom PC.

Rýchlosť vyhľadávania v registroch môže značne ovplyvniť naša orientácia v nich, ale aj použitý spôsob hľadania. Ak ste venovali dostatočnú pozornosť predchádzajúcim častiam, mali by ste už vedieť, že:

– Ak chceme nájsť hodnotu súvisiacu s asociáciou súborov, tak budeme hľadať len v HKCR, pričom najefektívnejšie je použiť vzostupné vyhľadávanie.

– Ak hľadáme nastavenia programov budeme hľadať len vo vetvách HKCU\Software a HKLM\SOFTWARE. Ak vieme názov a vydavateľa programu môžeme ísť priamo ku kľúču v HKCU a HKLM vo vetve Software\Vydavateľ\Program.

– Ak hľadáme užívateľské nastavenia budeme hľadať v HKCU a ak hľadáme nastavenia počítača budeme hľadať v HKLM

– Ovládače zariadení a nastavenia služieb hľadáme vo vetve HKLM\System

Na záver tejto časti je snáď vhodné spomenúť niekoľko shareware nástrojov na prácu s registrami, ktoré majú pokročilejšie funkcie vyhľadávania ako aj možnosti editovania. Medzi najznámejšie patria Registry Crawler, Registry Toolkit, Registrar Registry Manager.

Image

Zdroj: Windows Xp Registry Guide (Jerry Honeycutt)
Pomocník Windows Xp (Microsoft Knowledge Base)

>Neprehliadnite na PCSPACE.sk
Preniknite do tajov registrov 1.
Preniknite do tajov registrov 2.
Preniknite do tajov registrov 3.
Preniknite do tajov registrov 4.

{moscomment}