ST pomáha modernizovať vyučovanie

(BRATISLAVA, 7. jún 2010) – Desať výnimočných projektov prinášajúcich moderné formy výučby s využitím informačných a komunikačných technológií bolo podporených sumou 40 tisíc € z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.

Aktivity v rámci podporených projektov priamo zapájajú žiakov a študentov do inovovania vzdelávacieho procesu a z konzumentov učiva sa tak stávajú spolutvorcovia vyučovania. Špeciálny dôraz bol kladený na rozvíjanie a vedenie partnerského dialógu medzi pedagógom a žiakom pri spoločnej tvorbe a realizácii projektov.

Podporu z 10. grantového kola Podpora inovácií vo vzdelávaní získal napríklad projekt Región pod lupou, v rámci ktorého vytvoria deti zo Základnej školy v obci Obyce multimediálne CD, ktoré bude slúžiť ako učebná pomôcka na predmete Regionálna výchova. Žiacke výskumné projekty v oblasti úspor energie, využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov, znižovania emisií a hodnotenia úrovne elektrosmogu budú s využitím moderných zariadení prostredníctvom projektu Myslíme ekologicky realizovať na Gymnáziu v Žiari nad Hronom. Formálne i neformálne vzdelávania v odborných predmetoch bude mať vďaka najnovšej informačno-komunikačnej technike úplne inú podobu na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre. Šancu uspieť na medzinárodnej súťaži v programovaní robotov dostanú žiaci Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne, ktorá z prostriedkov grantu zmodernizuje školský robotický systém.

Prihlásené projekty hodnotila expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v školstve. Žiadatelia mohli posielať svoje žiadosti o grant od 5. marca do       16. apríla 2010. Výzva sa stretla s mimoriadnym ohlasom – ku dňu uzávierky prejavilo záujem o podporu až 117 organizácií, z ktorých bolo vybraných 10 výnimočných inovatívnych projektov.